Zakres działalności

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia głównym celem jego działania jest szerokie propagowanie aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia, odpowiedniego odżywiania. Stowarzyszenie stawia sobie także za cel przeciwdziałanie szeroko rozumianym wykluczeniom, nie tylko związanym z rasą czy wyznaniem, ale także wyglądem fizycznym, pochodzeniem społecznym lub poglądami politycznymi. Pośród celów stowarzyszenia nie brakuje także edukacji  w zakresie kultury dopingu, kibicowania z wykluczeniem jakichkolwiek zachowań szowinistycznych.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez organizacje i współorganizacje imprez i wydarzeń pokazujących „dobre praktyki” i wzorce. Szczególna uwaga zwrócona będzie na współprace z wolontariuszami, dla których praca na rzecz uczestników imprez będzie doskonałym przykładem „dobrych praktyk”.

Stowarzyszenie poszukiwać będzie możliwości wymiany doświadczeń z partnerami krajowymi i europejskimi w celu podnoszenia jakości i skuteczności własnych działań statutowych.